Dokumenty školy pro rodiče.

ZÁPISNÍ  LIST pro školní rok    2020/2021

Základní škola Říčany, nám. Osvobození 145, 664 82  Říčany

 

 

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí: A…../2020

 

Jméno a příjmení dítěte_______________________________________________________

Datum rození________________________        Rodné číslo _________________________

Místo narození__________________________  Státní občanství______________________

Trvalý pobyt _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Údaje o předchozím vzdělávání žáka (ZŠ,MŠ) _____________________________________

Zdravotní pojišťovna ____________ Mateřská škola ________________________________

Bude navštěvovat ŠD______

Výslovnost__________________________________________________________________

Zdravotní stav, postižení, obtíže _________________________________________________

 

OTEC __________________________ Bydliště (pokud je odlišné)____________________

_______________________________________

Telefon do bytu__________________ do zam._____________mobil____________________

E-mail _______________________________

MATKA ________________________ Bydliště (pokud je odlišné)_____________________

_______________________________________

Telefon do bytu__________________ do zam._____________mobil____________________

E-mail _________________________________

ID soukromé datové schránky____________________________

 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje

a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR.. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačním materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000Sb. a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR.

 

V  _______________ dne ________ 2020

 

___________________________________________________________________________________________________

Základní škola Říčany, nám. Osvobození 145, 664 82  Říčany

 

 

Žádost o odklad školní docházky.

 

 

Podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

 

Zákonný zástupce dítěte:

 

Jméno a příjmení, titul: ______________________________________________________

 

Datum narození: ___________________________________________________________

 

Místo trvalého pobytu: ______________________________________________________

 

Kontaktní adresa: (adresa pro doručování písemností, liší-li se od trvalého bydliště)

 

__________________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Žadatel (dítě):

Jméno a příjmení: ____________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

 

Datum narození: _____________________________________________________________

 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________

 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce:

 

 

Jméno, příjmení­­­­­­­­­­: _______________________________________________________________

 

 

 

V ___________ dne _________________

 

Podpis zák. zástupce: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________

 

 

Přílohy:

-          doporučující  posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa