Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŘÍČANY

Identifikační údaje: Základní škola Říčany, nám. Osvobození 145, 664 82 Říčany

IČO: 49461311

Verze číslo: 9, zpracovaná pro školní rok 2016/2017

Platnost dokumentu pro školní rok 2016/2017

Charakteristika školy: Základní škola Říčany je školou I. stupně s ročníky 1. - 5.,  jež  navštěvuje 110 žáků, je spádovou školou  pro žáky Říčan a blízkého okolí.

Charakteristika ŠVP: Tento ŠVP je zpracován jak pro standardní žáky, ale i žáky se sociálním, zdravotním, lehkém mentálním a jiným znevýhodněním.

Hodnocení žáků obsahuje samostatný dokument Klasifikační řád ZŠ

Autoevaluaci školy také obsahuje samostatný dokument.

Zaměření školy:

Název našeho ŠVP je „Škola základem života“. Snažíme se žákům školy dát takové základy, které by byly kvalitní  pro vytváření budoucí nadstavby, kterou si budou budovat ve svém dalším vzdělávání.  Snažíme se v žácích vyvolat pocit, že poznávání není povinnost, ale příjemná záležitost, jež nás provází celým životem.

 

Chceme, aby se naši žáci domluvili na celém světě, proto začínají s angličtinou už ve druhé třídě a v následujících třídách si postupně tuto znalost  zdokonalují.

Výuka není vedena pouze teoreticky, ale je zaměřena i na praktické využití jazyka formou  projektů. Škola pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Nechceme po nich encyklopedické znalosti, ale znalosti využitelné v praxi, proto je vedeme k samostatnému řešení problémových situací. Vzhledem k tomu je naším cílem, aby starší žáci měli volně přístupné počítače s připojením na Internet.

 

Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví. Současně je ale vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi. Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Chceme, aby byli vnímaví k lidem, přírodě a životnímu prostředí.

 

Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Jde nám o to, aby se žáci projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Naše škola umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní vzdělávání. Podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů . Chceme, aby naši žáci uměli nejen mluvit a myslet, ale i tvořit.

 

Výchovné a vzdělávací strategie:

 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou pro nás cestou, kterou volíme, abychom naplnili klíčové kompetence. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základů všeobecného vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

 

Konkrétní metody a postupy naplňování klíčových kompetencí:

 

Klíčová kompetence

Jak ji naplňujeme na naší škole

Kompetence k učení

Vedeme žáky k sebehodnocení.

Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly.

Pozorujeme a experimentujeme.

Učíme žáky pohotově komunikovat se svým okolím a kultivovaně se projevovat.

Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání – připravujeme je na celoživotní učení.

 

 

 

Vysvětlujeme žákům na praktických příkladech blízkých žákovi smysl a cíl učení.

Podporujeme samostatnost a tvořivost.

Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.

Podporujeme využívání cizího jazyka a využívání výpočetní techniky.

Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.

Kompetence k řešení problémů

Motivujeme žáky při výuce problémovými úlohami ze života.

Vedeme žáky k samostatnému myšlení a pohotovému rozhodování. Vedeme žáky k vytrvalosti a trpělivosti při řešení problémů. Využíváme problémové úlohy obsažené v testech dle aktuální nabídky.

Řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj – konflikty mezi žáky, problémy s kázní a chováním, nedodržení pravidel, komunikace s jinými lidmi.

Vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, k vyslechnutí názorů druhých, k diskuzi, k vyjádření vlastního postoje, stanoviska a k argumentování, k pomoci druhému.

Vedeme žáky k samostatnému řešení problémů (najít si vhodné informace, požádat o pomoc, řešit nedorozumění) ve škole i mimo školu.

Kompetence komunikativní

Budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, žáky navzájem, žáky a dalšími osobami.

Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami.

Učíme žáky využívat různá informační média pro komunikaci. Používáme prvky dramatické výchovy ve výuce jako prostředek k rozvoji schopnosti komunikace.

Učíme žáky obhajovat svůj názor.

Učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemné. Realizujeme výstavy prací ve škole a vystoupení žáků na školní akademii ke Dni matek.

Vedeme tradiční jednání s rodiči - třídní schůzky, ale i během hovorových  hodin.

Kompetence sociální a personální

Budujeme pozitivní školní a třídní klima.

Vytváříme společně pravidla vzájemného soužití.

Umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti. Seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv a povinností žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy. Využíváme skupinovou práci.

Tvoříme příznivé klima pro práci ve skupině.

Zařazujeme různé druhy aktivit na nácvik spolupráce.

Využíváme vzájemnou pomoc při učení.

Nasloucháme skupině i jednotlivcům.

Vedeme k hodnocení a sebehodnocení žáků, iniciujeme vytvoření kritérií pro hodnocení práce ve skupině.

Cíleně střídáme role ve skupině.

Vedeme k tomu, aby jednotlivcům záleželo na práci celé skupiny.

Kompetence občanské

Respektujeme individuální rozdíly mezi žáky.

Odmítáme útlak a hrubé zacházení a stavíme se proti fyzickému a psychickému násilí .

Zapojujeme se do kulturního dění a sportovních aktivit.

Seznamujeme žáky se základními ekologickými souvislostmi a environmentálními problémy.

Vedeme žáky k odpovědnému chování podle dané situace (pomoc dle svých možností i v situacích ohrožující život a zdraví člověka).

Vedeme žáky k překonávání stresu a předcházení agresivnímu jednání. Učíme žáky respektu k dohodnutým pravidlům života třídy, školy a spolupodílí žáků na jejich vytváření.

Pěstujeme úctu ke státním svátkům, k národním tradicím, k dědictví českého národa.

Rozvíjíme pozitivní postoj k mateřskému jazyku. Vytváříme vlastní školní a třídní tradice.

Kompetence pracovní

Systematicky vedeme žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků. Vedeme žáky ke kritickému i sebekritickému hodnocení prací z různých hledisek.

Systematicky a cíleně vedeme žáky k profesní orientaci.

Prakticky nacvičujeme podnikatelské dovednosti (organizační a realizační schopnosti, schopnosti týmové práce, flexibility, adaptace na změny, posouzení rizik apod.). Výuku doplňujeme o praktické exkurze.

Vedeme žáky k dobrovolné práci při úpravě školy, tříd, chodeb, okolí školy a hřiště.

Vedeme žáky k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních.

Seznamujeme žáky s bezpečnostními pravidly a dohlížíme na jejich dodržování.

Učíme žáky řešit běžné životní i pracovní situace.

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, nebo vývojovými poruchami učení nebo chování, žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením).

Z důvodu zdravotního postižení nebo jiného znevýhodnění uplatňujeme při vzdělávání těchto žáků kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod a dále upravené běžné vyučovací metody, které používáme při práci s žáky bez znevýhodnění. Snažíme se o vytvoření podnětného a vstřícného školního prostředí, které umožní těmto žákům jejich rozvoj a podpoří jejich sociální integraci tak, aby směřovali ke svému budoucímu pracovnímu uplatnění a k celoživotnímu učení.

Při práci s těmito žáky vycházíme z těchto legislativních předpisů: Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Speciální vzdělávání žáků na naší škole poskytujeme na základě doporučení školských poradenských pracovišť, žádosti rodičů a souhlasu ředitele školy.

Velkou pozornost věnujeme žákům se specifickými poruchami učení a chování. Tito žáci  budou pracovat podle individuálních vzdělávacích plánů a budou průběžně ve výuce zohledňováni.

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňujeme individuální přístup, a to zejména při organizaci činností, při stanovovaní obsahu, metod a forem výuky a při hodnocení žáků.

• Zabezpečujeme výuku  jazyka s individuálním zohledněním.

• Respektujeme individuální možnosti každého žáka.

• Poskytujeme žákům individuální konzultace.

• Uplatňujeme různé učební styly.

• Využíváme vhodné učebnice a učební pomůcky.

• Uplatňujeme vhodné prostředky a formy komunikace.

• Uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individuální pracovní tempo žáka.

• Pokrok žáka i případný neúspěch konzultujeme s rodiči žáka.

• Podporujeme nadání a talent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

• Spolupracujeme s PPP a získáváme zpětnou vazbu pro další nasměrování žáka.

 

Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků:

 

Za mimořádně nadaného žáka považujeme jedince, jehož schopnosti dosahují mimořádné úrovně v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Tito žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek.

Zjišťování mimořádného nadání provádějí na základě konzultace s rodiči i vyučujícími odborná pracoviště – PPP. Ty mohou učitelům i zákonným zástupcům pomoci i při následné péči o mimořádně nadaného žáka.

Podle konkrétních možností a podmínek školy jsou žákům s mimořádným nadáním nabídnuty různé formy práce podle individuálního vzdělávacího programu v jednom nebo více předmětech. Dále mimořádně nadaným žákům umožňujeme:

• Individuální práci s naučnou literaturou

• Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu

• Prostor pro hlubší bádání a zkoumání

• Vypracování specifických úkolů a samostatných, rozsáhlejších prací a projektů

• Pověření náročnějšími částmi při plnění úkolů ve výuce

• Vedení a řízení spolužáků při skupinové práci

• Podpora zájmových aktivit a soutěžení

• Reprezentace školy a prezentace vlastního talentu

 

Jsme si vědomi možných výkyvů v chování mimořádně nadaných žáků a ty se snažíme důsledně usměrňovat, pracujeme s pedagogickým optimismem a taktem. Vedeme žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším.

 

Začlenění průřezových témat:

 

Průřezová témata prostupují celým vzděláním, navazují na klíčové kompetence a pomáhají je naplňovat. Průřezová témata budou zařazena formou jednotlivých akcí, projektů a integrována do jednotlivých předmětů a ročníků. Následující tabulka přináší přehled začlenění průřezových témat a tematických předmětů do výuky.

 

Osobnostní a sociální výchova (OSV):

Název TP a tematického okruhu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4. ročník

5.ročník

Osobnostní rozvoj

M, Čj, Aj, Hv Vv, Pč

M, , Čj, Vv, Pč Hv, Aj,

M, , Čj,  Hv, Aj, Vv, Pč

M, , Čj, Hv Aj, Vv, Pč

M, , Čj, Hv Aj, Vv, Pč

Sociální rozvoj

M, Aj, Hv Vv, Pč

Hv M, Vv, Pč

M, Aj, Vv, Pč Hv, Prv

M, Aj, Vv, Pč Hv

M, Aj, Vv, Pč Hv

Morální rozvoj

M, Čj

M, Aj, , Čj,

M, Aj, Prv, Čj,

M, Aj, Př, Vl, , Čj,

M, Aj, Př, Vl, , Čj,

Výchova demokratického občana (VDO):

Název TP a tematického okruhu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4. ročník

5.ročník

Občanská společnost a škola

Př.

Př.

Př.

Vl.

Vl.

Občan; občanská společnost a stát

Př.

Př.

Př.

Vl.

Vl.

Formy participace občanů v politickém životě

Vl.

Vl.

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Vl.

Vl.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS):

Název TP a tematického okruhu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4. ročník

5.ročník

Evropa a svět nás zajímá

Vv, Hv

Vv, Hv

Aj, Vv Hv

Aj, Vv Hv

Aj, Vv Hv

Objevujeme Evropu a svět

Vv

Vv

Vv Aj,

Aj, Vv

Aj, Vv

Jsme Evropané

Prv. Aj,

Vl., Př., Aj,

Vl., Př., Aj,

Multikulturní výchova (MuV):

Název TP a tematického okruhu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4. ročník

5.ročník

Kulturní diference

Hv

Hv

Hv

Lidské vztahy

Aj, Čj,

Př Aj,

Př Aj,

Etnický původ

Vl.

Vl.

Multikultura

Aj,  Hv

Aj, Hv

Aj, Hv

Princip sociálního smíru a solidarity

 

Čj

Čj

Čj

Environmentální výchova (EV):

 

Název TP a tematického okruhu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4. ročník

5.ročník

Ekosystémy

 

Prv,

Př,

Základní podmínky života

Prv,

Prv,

Př,

Př, A j

Př, A j

Lidské aktivity a životní prostředí

Prv,

Prv,

Př,

Př,

Př,

 

Vztah člověka k prostředí

Vv

Vv

Vv

Př, Vv

Př, Vv

Mediální výchova (MeV):

Název TP a tematického okruhu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4. ročník

5.ročník

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Čj

Čj

Čj

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Vl, P ř

Vl, P ř

Stavba mediálních sdělení

Čj

Čj

Vnímání autora mediálních sdělení

Čj Vv

Čj Vv

Fungování a vliv médií ve společnosti

Vl, P ř

 

Vl, P ř

Tvorba mediál- ních sdělení

Čj

Čj

Čj

Práce v realizačním týmu

 

Čj

Čj

Finanční gramotnost

 

  1. ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Vlastnictví,potřeby a zdroje

Prv,M

Prv,M

Čj,M,Prv

Čj,M,Vl

Čj,M,Vl

Vznik peněz

M

M

Prv

M,Vl

M,Vl

Čím platíme

M

M

Prv,M

M,Vl

M,Vl

Kde a jak platíme

Prv, M

Prv,M

Čj,Prv,M

Čj,M,Vl

Čj,M,Vl

Hodnota peněz

M

M

M

M,Vl

M

Příjmy

M

M

Prv,M

M,Vl

M,Vl

Výdaje

M

M

Prv,M

M,Vl

M,Vl

Sestavení rozpočtu

M

M

Prv,M

M,Vl

M,Vl

Vyrovnaný rozpočet

M

M

Prv,M

M,Vl

M,Vl

Přebytkový rozpočet

M

M

Prv,M

M,Vl

M,Vl

Schodkový rozpočet

M

M

Prv,M

M,Vl

M,Vl

Reklamace zboží

Prv, M

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj,Vl

Čj,Vl

Úspory a půjčky

M

Prv,M

Čj, Prv,M

Čj,M,Vl

Čj,Vl,M

Finanční plánování

-

M

Čj, Prv,M

Čj,M,Vl

Čj,Vl,M

 

 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí, osobní bezpečí

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Neztratím se? Neztratím!

Čj, Prv, TV

 

 

 

 

Bezpečí a nebezpečí

 

Čj,Prv,Tv

 

 

 

Počítej se vším

 

 

M,Prv,TV

 

 

S mapou nezabloudím

 

 

 

M,Vl,Př,Tv

 

Pomáhej zraněným

 

 

 

 

Př, TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební osnovy:

Český jazyk.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:

Vzdělávací předmět Český jazyk a literatura tvoří společně s předmětem Anglický jazyk obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura je realizován ve všech pěti ročnících naší základní školy. Mezi vyučovacími předměty zaujímá Český jazyk a literatura stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Při výuce klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, na spolupráci, umění učit se a na tvůrčí činnost. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni číst s porozuměním, získávat vztah k umění a používat jazyk v podobě mluvené i psané. Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter, je členěn do specifických složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšené-ho textu různého typu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1., ve 2. a ve 3. ročníku 9 hodin týdně, ve 4. ročníku 8 hodin týdně a v 5. ročníku 7 hodin týdně. Při výuce žáci využívají především učebnice, pracovní sešity a pracovní listy. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy kulturních zařízení, práce s knihou a s Internetem. Cílem a základem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu (tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, jak postupovat dál a na čem by měl intenzivněji pracovat). Hodnocení by mělo být pro žáka motivující. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Hodnotí se individuální pokrok každého žáka, nesmí docházet ke srovnávání žáků a rozdělování na úspěšné a neúspěšné. Hodnocení a klasifikace v předmětu probíhá průběžně, ústní i písemnou formou během celého školního roku. Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. Vyučující hodnotí míru a kvalitu zvládnutí očekávaných výstupů v rámci individuálních možností žáka, úroveň komunikačních dovedností, schopnost samostatně řešit problémy, jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti (spolehlivost, snaha, spolupráce, tolerance, zachovávání pravidel kulturního chování). Sleduje výkony žáka v hodinách (aktivitu, zapojení do výuky), podíl žáka na skupinové práci, připravenost na vyučování (plnění domácích úkolů), snahu, se kterou přistupuje k procesu učení a jeho celkový zájem o předmět. Přihlíží také k úpravě sešitů. Klasifikovat se bude pouze důkladně probrané a procvičené učivo. Výsledná známka bude stanovena na základě dostatečného množství podkladů. Individuálně hodnotíme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Hodnocení a klasifikace žáků se SPU probíhá dle pokynů vyplývajících z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK – 1. ROČNÍK

Učitel

Očekávané výstupy-žák

Učivo

Poznámky

Komunikační a slohová výchova – čtení

•Učí žáky dodržovat základní  psychohygienická pravidla při čtení

• Zařazuje různé literární žánry, které jsou nezbytné pro dokonalé zvládnutí čtení

• Klade důraz na pozitivní motivaci žáků, podněcuje zájem žáků o četbu

• Střídá různé metody a formy práce směřující k zvládnutí plynulého čtení

• Návodnými otázkami vede žáky k pochopení textů, zadává úkoly, které dokládají, že žák přečtenému rozuměli

• Nenásilnou formou učí žáky vyjadřovat se spisovně, rozšiřuje a obohacuje pomocí literárního textu slovní zásobu žáků, vede žáky k formulaci vlastními slovy

• Poskytuje žákům prostor pro samostatnou práci i práci ve skupinách, vede k zodpovědnosti, klade důraz na sebehodnocení

•Při čtení správně dýchá, vyslovuje a intonuje

• Orientuje se v textu Slabikáře, čítanky, čte dětské knihy a časopisy

• Projevuje zájem o individuální četbu

•Čte správně (shoda přečteného s napsaným) a plynule jednoduché věty po slovech (složitější slova může vázaně slabikovat)

• Porozumí písemným projevům přiměřené složitosti

• Správně reprodukuje obsah přečteného

• V textech vyhledává a třídí informace

•Řeší úkoly samostatně nebo ve skupině, je schopen spolupracovat, ovládá základní pravidla práce v týmu

• Hodnotí svoji práci nebo podíl na práci ve skupině

• Výcvik čtení – přípravná cvičení sluchová a zraková

• Písmena velká i malá, tištěná i psaná a jejich poznávání ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám

• Správné čtení slabik

• Plynulé spojování slabik do slov, správná výslovnost délky samohlásek

• Hláska, slabika, slovo a jejich rozlišení z hlediska potřeb čtení • Čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou a spisovnou výslovností

• Uvědomělé čtení

• Hlasité čtení

Formy práce:

• práce v lavicích

• na stanovišti, na koberci

• čtení v přírodě

Metody práce:

• didaktické hry

• samostatné čtení

• skupinové čtení

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova • Osobnostní rozvoj

• Rozvoj schopností poznávání

 

Mezipředmětové vztahy:

• matematika

• člověk a jeho svět

• hudební výchova

Komunikační a slohová výchova – naslouchání

•Vhodně motivuje, střídá metody a formy práce

• Vytváří příležitosti naslouchat promluvám druhých lidí

• Využívá a zařazuje různé druhy komunikačních prostředků a různé formy textů, vede žáky k porovnávání a formulaci vlastními slovy

• Předkládá k řešení různé problémové situace, vede k vnímání situací, řeší, diskutuje se žáky

• Dbá na dodržování základních komunikačních pravidel rozhovoru

• Na základě situačních rozhovorů vede žáky k vhodné komunikaci v různých situacích běžného života

• Povzbuzuje, oceňuje, chválí, kriticky hodnotí, pomáhá

•Vyslechne pozorně krátký souvislý text

• Porozumí mluveným projevům přiměřené náročnosti

• Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru

• Využívá získané komunikativní dovednosti pro spolupráci s ostatními

• Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni

• Vytrvale hledá řešení, objevuje různé varianty řešení, nenechá se odradit nezdarem

• Požádá o pomoc

•Respektování mluvního projevu druhé osoby

• Pozorné vyslechnutí krátkého textu

• Střídání role mluvčího a naslouchajícího

Formy práce:

• práce ve třídě

• ve dvojici

• skupinová práce

 

Metody práce:

• poslech

• dramatizace

• didaktické hry

• besedy

 

Mezipředmětové vztahy:

• člověk a jeho svět

• člověk a příroda

• mediální výchova

Komunikační a slohová výchova – mluvený projev

•Předkládá k řešení různé situace z běžného života.

• Na základě situačních rozhovorů vede žáka k vhodné komunikaci v různých situacích běžného života

• Pravidelně zařazuje dechová cvičení a cvičení výslovnosti

• Seznamuje žáky s pravidly mezilidské komunikace

• Rozšiřuje a obohacuje slovní zásobu žáků, dává žákovi příklad kultivovaným projevem • Umožňuje žákovi vyjádřit své zážitky a myšlenky, vede se žáky řízený rozhovor

• Řídí diskusi, společně se žáky stanovuje pravidla diskuse

• Vede žáky k sebekontrole a sebeovládání, zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků

• Tvoří bezpečné klima pro práci ve skupině, navozuje příznivou atmosféru pro spolupráci

• Zadává úkoly, řídí rozdělení rolí ve skupině, motivuje k práci ve skupině, koordinuje práci skupiny, monitoruje práci ve skupině

•Umí pozdravit dospělé osoby i své vrstevníky rozlišuje vhodnost jednotlivých pozdravů • Umí oslovit dospělou osobu a vyjádřit svoji jednoduchou prosbu nebo omluvu a umí poděkovat • Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

• V krátkých mluvených projevech správně dýchá

• Volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

• Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

• Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory

• Aktivně naslouchá, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse

• Je schopen spolupracovat, ovládá základní pravidla práce v týmu

• Využívá získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními

• Hodnotí svůj podíl na práci ve skupině

• Správné dýchání a vhodné tempo řeči při krátkých mluvních projevech

• Správná výslovnost všech hlásek

• Krátké mluvené projevy (pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, omluva)

Formy práce

•práce ve dvojicích

• skupinová práce

 

Metody práce:

• dechová cvičení

• jazykolamy

• rozhovor

 

Mezipředmětové vztahy:

• člověk a jeho svět

• člověk a společnost

• hudební výchova

Komunikační a slohová výchova – písemný projev

Učí žáky dodržovat základní psychohygienická pravidla při psaní

• Předkládá žákům vzorové tvary písmen a číslic, vyžaduje jejich správné psaní

• Dbá na odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu, nesprávné tvary opravuje

• Věnuje se vytváření dovednosti autokorekce chyb

• Klade důraz na přesnost, výstižnost, gramatickou správnost a úhlednost písemného projevu

• Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

• Píše správné tvary písmen a číslic

• Správně spojuje písmena i slabiky

• Kontroluje vlastní písemný projev

• Píše věcně i formálně správně jednoduché věty (jednoduchá sdělení)

• Základní hygienické návyky

• Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky a kresebné cviky velkých tvarů

• Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic

• Psaní a spojování písmen a slabik

• Orientace v liniatuře, individuální použití pomocné liniatury

• Kvalitativní znaky písma

• Paní krátkých slov a jednoduchých vět (interpunkce, znaménka) • Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty

• Vytváření základů pravopisu

• Opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát

Formy práce:

• práce v lavicích

 

Metody práce:

• předvádění činnosti (instruktáž, korekce chyb)

• pozorování

• nácvik dovedností

• samostatná práce (opis, přepis, diktát)

 

Mezipředmětové vztahy:

• člověk a svět práce

• výtvarná výchova

• matematika

Jazyková výchova

Zařazuje dechová cvičení a cvičení výslovnosti

• Dbá na spisovnou výslovnost, sám je příkladem kultivovaného projevu

• Učí žáky aplikovat naučená pravidla pravopisu

správně používat slovní přízvuk, intonaci a tempo řeči

• Nabízí dostatečné množství příležitostí k pochopení a aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování

• Učí žáky nalézat chyby a odůvodňovat správné řešení

• Rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva

• Pomocí gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků

• Tvoří bezpečné klima pro práci ve skupině, navozuje příznivou atmosféru pro spolupráci, zařazuje různé druhy aktivit pro nácvik spolu- práce

• Naslouchá skupině i jednotlivcům, vytváří bezpečné prostředí, svým jednáním vzbuzuje důvěru

• Vhodným způsobem motivuje, srozumitelně stanovuje cíle skupinové práce a očekávané výstupy z práce ve skupině, oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií

• Vede k sebehodnocení a sebereflexi, cíleně střídá role ve skupině

• Podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině, koriguje tvorbu pravidel a vede k jejich dodržování

 

• Vyjadřuje se srozumitelně a spisovně v krátkých mluvených projevech

• Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

• Volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

k tvorbě vět

• Užívá v mluvených projevech správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

• Píše správně velké písmeno na začátku věty

•Člení slova na hlásky

• Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky

• Je schopen spolupracovat

• Požádá o pomoc

• Aktivně se účastní diskuse o práci ve skupině

• Hodnotí svůj podíl na práci ve skupině

• Ovládá základní pravidla práce v týmu

Zvuková stránka jazyka

• Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení

• Plynulé spojování slabik a slova

• Správná výslovnost délky hlásek

• Krátké mluvené projevy, sdělování krátkých zpráv (tempo, intonace, přízvuk)

• Slovní zásoba a třídění slov

• Spisovné vyjadřování z hlediska slovní zásoby, gramatické správnosti a kultury mluveného projevu odpovídající možnostem žáka 1. ročníku

 

Tvarosloví

• Užívání správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

 

Skladba

• Rozlišování vět v textu

Pravopis

• Věta, slovo, slabika, hláska (písmeno)

• Hlásky a jim odpovídající písmena abecedy

• Samohlásky krátké, dlouhé a dvojhlásky

• Souhlásky a souhláskové skupiny

• Dodržování správného pořadí písmen a úplnost slova

• Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty

Formy práce:

• v lavicích

• na stanovišti, na koberci

• ve dvojicích

• skupinová práce

 

Metody práce:

• jazykolamy

• dechová cvičení

• didaktické hry

• písemné procvičování a opakování (doplňovačky, přesmyčky)

• samostatná práce (opis, přepis, diktát)

• praktické činnosti (skládání, přiřazování)

 

Mezipředmětové vztahy:

• člověk a jeho svět

• člověk a svět práce

• hudební výchova

Literární výchova

Vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů

• Umožňuje žákům vyjadřovat se vlastními slovy

• Rozšiřuje slovní zásobu žáků, dbá na spisovnou výslovnost

• Podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby

• Rozvíjí pozitivní vztah k literatuře a dalším druhům umění

• Využívá různé druhy komunikačních prostředků

• Aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích (popř. účastí na jejich organizaci)

• Vyžaduje znalosti a užívání osvojených literárních termínů

• Vytváří prostor pro vytváření vlastních názorů, předkládá různé materiály, organizuje besedy

• Zařazuje prvky dramatické výchovy, využívá výukových programů a techniky, vede k toleranci, empatii pomocí situačních her, demonstruje ukázky z praxe

• Seznamuje žáky s právy jak dětskými, tak základními lidskými, vytváří prostředí pro diskusi

•  Vyjadřuje své dojmy z četby

• Volně reprodukuje text podle svých schopností

•Če i přednáší zpaměti ve správném frázování a vhodném tempu literární texty přiměřené věku

• Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

• Respektuje přesvědčení druhých lidí

• Je schopen vcítit se do situací ostatních lidí

• Odmítá útlak a hrubé zacházení

Poslech literárních textů

• Poslech literárních textů pro děti a mládež

 

Zážitkové čtení a naslouchání • Co rádi posloucháme, co rádi čteme

• Poznáváme postavy pohádek a povídek ze života dětí

• Seznamujeme se s postavami povídky ze života dětí

• Hodnotíme vlastnosti postav

• Vyjadřujeme své pocity z četby

 

Tvořivé činnosti s literárním textem

• Přednes říkadel a krátkých básní

• Volná reprodukce pohádky

• Dramatizace pohádky

• Vyprávění podle obrázku

• Vlastní ilustrace k literárnímu textu pro děti

 

Základní literární pojmy říkadlo, rozpočitadlo, hádanka, pohádka, báseň, loutkové divadlo, maňáskové divadlo, spisovatel, kniha, časopis, ilustrátor, ilustrace

Formy práce:

• práce v lavicích

• na stanovišti, na koberci

 

Metody práce:

• beseda (knihovna)

• přednes uměleckých textů

• četba z dětských knih a časopisů

• reprodukce

• samostatné čtení

• poslech

• audio, video ukázky

 

Mezipředmětové vztahy:

• člověk a jeho svět

• člověk a společnost

• osobnostní a sociální výchova

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK – 2. ROČNÍK

Učitel

Očekávané výstupy - žák

Učivo

Poznámky

Komunikační a slohová výchova – čtení

• Rozvíjí čtenářské dovednosti, klade důraz na analýzu přečtených textů

• Nabízí dostatek příležitostí k porozumění literárním textům, pochopení ověřuje kontrolními otázkami

• Pomocí literárního učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků, dbá na správnou výslovnost, sám je příkladem

• Motivuje a podporuje zájem žáků o individuální četbu

• Seznamuje s různými zdroji informací

• Vede k aktivnímu osvojení termínů, znaků a symbolů, vyžaduje znalost užívání

• Poskytuje prostor pro samostatnou i skupinovou práci, vede k zodpovědnosti, srozumitelně stanovuje cíle a očekávané výstupy práce, vede k sebehodnocení

• Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

• Vyjadřuje se spisovně, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalo