V. třída

Týden 16.3. - 20.3.

Český jazyk:

K nově probranému učivu (stupňování přídavných jmen) - učebnice 111/6 do

cvičného sešitu opište doplněné věty s přídavnými jmény v naznačených

stupních.

Opakování staršího učiva (předložky a předpony) – učebnice 36/2a – napište

správně toto cvičení, rozhodněte, jestli se jedná o předložku nebo předponu.

Pracovní sešit – 26/8,9 doplňujte správně písmena, zdůvodněte si, zda se jedná

o přídavné jméno měkké nebo tvrdé, koncovku podstatného jména nebo slovo

vyjmenované a příbuzné.

Sloh – 113/3a,b - přečtěte znovu pozorně text, který jsme nedávno četli, do

sešitu (čtení, sloh) napište stručné odpovědi na otázky za článkem.

Čtení – čítanka 102 až 107 - přečtěte hlasitě texty na těchto stranách, snažte se

číst se správnou intonací a tempem.

Matematika:

Vše následující vypracujte do cvičného sešitu.

Učebnice str. 58/13 (opakování příkladů na násobení dvojciferným číslem)

59/4 (sčítání a odčítání čísel větších než milion)

68/20 (slovní úlohy)

68/21 (dělení dvojciferným číslem)

Geometrie – opakovat obvody čtverce a obdélníku str. 124 až 127, bezpečně znát

vzorce. Vypracujte úkol 127/4 – narýsujte zadané útvary a u všech vypočítejte obvody.

Kde to půjde, použijte známé vzorce.

Opakování učiva geometrie (vzájemná poloha přímek). 112/4,5 narýsujte

podle zadání vše do cvičného sešitu.

Vlastivěda:

Přeskočte až ke kapitole 25 na str. 80 až 83. Přečtěte si článek a pokuste se

odpovědět na otázky za článkem. Podle získaných informací potom vyplňte

v pracovním sešitě úkoly na straně 53 až 54.

Přírodověda:

Také přeskočte v učebnici dále, až ke kapitole 34 na straně 101 až 103, přečtěte

článek, podle informací, které jste se dozvěděli, doplňte v pracovním sešitě

stranu 41.

Anglický jazyk:

Český jazyk
K nově probranému učivu - učebnice 111/6 do cvičného sešitu (stupňování
přídavných jmen)
Opakování předložek a předpon – učebnice 36/2a
38/2a
Pracovní sešit – 26/8,9
Sloh – 113/3a,b - přečíst pozorně a do sešitu (čtení, sloh) odpovědi na otázky
za článkem
Čtení – čítanka 102 až 107
Matematika
Učebnice 58/13
59/4
68/20, 21 – vše do cvičného sešitu
Pracovní sešit – 37/ sloupečky
Geometrie – opakovat obvody čtverce a obdélníku str. 124 až 127, znát vzorce
Opakování učiva geometrie – 112/4,5 a 114/3
Vlastivěda
Přeskočit až ke kapitole 25 – str. 80 až 83. Přečíst článek a pokusit se odpovědět
na otázky za článkem. Vyplnit v pracovním sešitě úkoly na straně 53 až 54.
Přírodověda
Kapitola 34 – strana 101 až 103 přečíst, doplnit v pracovním sešitě strana 41

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Týden 23.3. - 27.3.

Český jazyk:

Učivo k přídavným jménům - učebnice 115/1 a,b - ze slova v závorce vytvořte

přídavné jméno, všechna přídavná jména podtrhněte podle instrukcí za

článkem. (do sešitu)

115/2 – přečtěte si článek a ústně splňte úkoly a až h za článkem (kromě úkolu

e, ten napište do sešitu – u podstatných jmen určete pád, číslo, rod (u mužského životnost) a vzor.

Opakování staršího učiva (předložky s, se, z, ze) – učebnice 36/2a dole v

učebnici. Doplňte správně předložku, připomeňte si pravidlo v rámečku na této

straně. (do sešitu)

Sloh – Psaní zpráv a dopisů, telefonování - strana 126/1 a, b, c ústně, 126/1d

do sešitu. Cvičení 126/2 – přečtěte a potom zkraťte na co nejstručnější text.

(ústně)

Čtení – čítanka strana 108 – Lachtani, 109 – Jak promluvila příroda, 109 –

Českomoravská vrchovina. Otázky za články ústně.

Pracujte také průběžně na doplňování kulturního deníku .


Matematika:

Učebnice 58/18 jen oranžové příklady (násobení dvojciferným číslem)

70/30 první dva sloupečky (dělení dvojciferným číslem)

70/28 (slovní úloha)

Jednotky času – prohloubení učiva 76/1 až 4

Vše vypracujte do sešitu.

Pracovní sešit – 10/2 až 4

Opakování učiva geometrie (rovinné geometrické útvary) 114/3 – doplňte správně, 114/4 odpovězte na otázky - ústně


Vlastivěda:

Pokračujte kapitolou 26 v učebnici na straně 84 až 87. Přečtěte si celý text a

snažte se ústně odpovědět na otázky za článkem. Potom vyplňte úkoly

v pracovním sešitě na straně 54 až 56.


Přírodověda:

Prohlédněte si a přečtěte strany 104 a 105 v učebnici. Tato 35. kapitola je o

tom, jak vzniká učebnice nebo jiné knihy. V pracovním sešitě na straně 42 je

podobný popis toho, jak se vyrábí sklo. Splňte úkoly 1 a 2 k této kapitole.

Anglický jazyk:

-úkoly klikněte na modrý nadpis


Týden 30.3. - 3.4.

Český jazyk:

Opakování - přídavná jména - učebnice 116/3 - přečtěte a ústně doplňujte,

snažte se správně zdůvodňovat doplněné tvary.

117/4a – doplňte tvary přídavných jmen a napište.

118/ tabulka – procvičujte ústně nebo na průsvitku.

Opakování staršího učiva (předpony s, z, vz) – zopakujte si pravidlo na straně

37, potom doplňte předpony a napište 38/2a.


Sloh – Náš kraj – strana 140/1 a 141/5 – ústně

141/6 – sepište informace o vaší obci podle vzoru v tomto cvičení.


Čtení – čítanka strana 111 – Zenkali zachráněno – přečtěte velmi pozorně text,

je poměrně dost těžký. Pokuste se zodpovědět otázky za článkem – ústně.


Matematika:

Jednotky času

Učebnice str. 76/5 ,6, 7, 8 a 77/11, 13 – slovní úlohy vypracujte do sešitu,

77/9, 12 - ústně.

Pracovní sešit – 10/5, 6 a celá strana 11

Opakování učiva geometrie (kružnice a kruh) 115/4, 5 – narýsujte do sešitu

Pracovní sešit – 46/pokuste se dokončit úlohy na této straně.

Připomeňte si vzorce pro výpočet obvodů čtverce a obdélníku.


Vlastivěda:

Dále budete pokračovat kapitolou 27 v učebnici na straně 88 až 92. Přečtěte si

celý text a snažte se ústně odpovědět na otázky za článkem. Potom vyplňte

úkoly v pracovním sešitě na straně 57 až 60.


Přírodověda:

V přírodovědě už začnete novou kapitolu – Třídění živých organismů (20). Je na

straně 56 až 61 v učebnici. Vaším úkolem bude přečíst si tuhle kapitolu

pozorně. V předešlých ročnících jste už živé organismy třídili, ale ne tak

podrobně. Stručné shrnutí toho nejdůležitějšího máte v rámečku za článkem (A

co je důležité). Pokud máte možnost doma tisknout, připojuji vám stručný zápis

z této kapitoly na další straně. Můžete si ho vlepit do sešitu. (není to ale nutné)

Příští týden budete tuto kapitolu opakovat, doplňovat odpovědi do P.S. a já

vám připojím nějaké otázky, podle kterých si buď samostatně, nebo s pomocí

rodičů kapitolu zopakujete. Můžete se podle potřeby ke kapitolám vracet a

vždycky si vše podle otázek procvičit.


Dobrovolný úkol z Informatiky – pokud máte doma možnost pracovat

s programem Powerpoint a chcete si zopakovat tvorbu prezentací, vytvořte

vlastní prezentaci na téma „Můj oblíbený zpěvák, zpěvačka nebo hudební

skupina.“

Doporučení při tvorbě: první snímek by měl obsahovat jméno a fotku, v dalších

snímcích by měly být zmíněny úspěchy a hity, koncerty, případně nějaká

zajímavost z jejich života.

Můžete mi hotovou prezentaci poslat do mailu, napíšu vám k tomu potom

připomínky a zhodnocení. (úkol není časově omezený, můžete ho dělat i

v dalších týdnech)


20. Třídění živých organismů

Hlediska dělení živých organismů:

- kde žijí (podnebné pásy)

- způsob přijímání živin (masožravci, býložravci, všežravci)

- jak se pohybují

- jak dýchají

- délka jejich života

1. Bakterie a sinice

- nejmenší a nejjednodušší organismy, některé jsou pro člověka

užitečné, jiné mu škodí.

2. Houby

- nepatří mezi rostliny, neobsahují zelené listové barvivo a mají jinou

stavbu těla.

Podoby hub: lesní houby, jedlé, nejedlé a jedovaté houby.

Mezi houby patří i plísně a lišejníky.

3. Rostliny

- jsou živé organismy, které obsahují zelené barvivo – chlorofyl, jsou

schopné fotosyntézy.

Dělení podle způsobu rozmnožování:

- semenné - po opylení vytvářejí semena: byliny a dřeviny

- výtrusné – nevytvářejí semena, výtrusy dozrávají ve zvláštních

pouzdrech (výtrusnicích), patří sem mechy, kapradiny, přesličky

Po dozrání pouzdra praskají a výtrusy vypadávají do okolí, kde z nich

vyklíčí a vyrostou nové rostliny.

4. Živočichové (Budeme třídit v příští kapitole)

Anglický jazyk: úkoly zde

 

Týden 6.4. - 9.4.

 

Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

 

Týden 14.4. - 17.4.

Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

 

Týden 20.4 - 24.4.

Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

Týden 27.4. - 1.5.

Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

Týden 4.5. - 7.5.

Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

Týden 11.5. - 15.5.
Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: úkoly zde:
Anglický jazyk: úkoly zde:

Týden 18.5. - 22.5.
Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:

Týden 25.5. - 29.5.
Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:

Týden 1.6. - 5.6.
Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:

Týden 8.6. - 12.6.
Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:
Týden 15.6. - 19.6.
Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:
Týden 22.6. - 25.6.
Úkoly předmětů Čj, M, Vl., Př: učivo je zde:

Anglický jazyk: učivo je zde: