Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva

Základní školy Říčany

za školní rok 2020/2021


I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2020/2021

a/Název: Základní škola Říčany

Adresa:  nám. Osvobození 145, 664 82 Říčany

Právní forma: ZŠ s právní subjektivitou

IČO: 49461311

Zřizovatel: Obec Říčany

Ředitel školy: Radovan Křivánek, Za Horou 376,  664 82 Říčany

Typ školy: 1. – 5. ročník + školní družina + výdejna stravy

Telefon:  602 132 480

e-mail: zakladniskolaricany@seznam.cz

www.zsricany.cz


b/Počty žáků a učitelé: (dle stavu k 30.9.2020)

TŘÍDA:        TŘÍDNÍ  UČITEL:                CELKEM ŽÁKŮ:

chlapci  děvčata

I.                      Šárka Cardová                       19       10            9

II.                    Blanka Kokojanová               19        5            14

III.                  Jiřina Reichmanová                16        6           10

IV.                  Radovan Křivánek                  27       17          10

V.                    Sylva Pavlíková                       28       19            9

Celkem:                                                         109        57          52


c/ Počet tříd 5, průměrný počet žáků na 1 třídu byl 22.

Ve školní družině (3 oddělění) pracovaly paní vychovatelky paní Magdalena Valešová, paní Zita Dočkalová a paní Zdislava Křížová.

Práce školnické a úklid vykonávala paní Ilona Rousková, dopravu a výdej stravy obstarávala paní Zuzana Sobotková.


d/ Datum  zařazení školy do sítě škol: 27.3.1996

Celková současná kapacita školy: 160 žáků.

Celková současná kapacita školní družiny: 120 žáků.

Celková současná kapacita výdejny stravy: 100 žáků.


e/ Rada školy byla ustavena  volbou a jmenováním 12.12.2005, ustavující schůze zvolených členů se konala  4.4.2006. Další schůze se  konaly dle plánu práce  rady školy. Všechny plánované a projednané body jsou součástí zápisu těchto rad.


f/ Škola pracovala podle vlastního ŠVP s názvem „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.“ Vyučující dotvářeli a aktualizovali v jednotlivých ročnících školní vzdělávací program. Poslední jeho aktualizace je ze dne 30.8.2020. Podle ní jsme vyučovali  od září 2020.  Jiné specializace ani rozšířenou výuku škola nemá.


g/ Školní výdejna bez kuchyně, stravovalo se 100 žáků.


h/ ŠD měla tři oddělení, počet dětí 69, tři vychovatelky s přepočteným úvazkem 2,26.


II. Údaje o pedagogických pracovnících školy

  1. 1. Pedagogičtí pracovníci, jejich kvalifikace a praxe:

Šárka Cardová

  1. stupeň ZŠ

19

Blanka Kokojanová

1. stupeň ZŠ

24

Radovan Křivánek

1. stupeň ZŠ

40

Sylva Pavlíková

  1. stupeň ZŠ

39

Jiřina Reichmanová

1. stupeň ZŠ

36

Magdalena Valešová

Vychovatelství pro ŠD

17

Petra Siváčková do 31.1.2021

  1. stupeň ZŠ

11

Pavla Vodáková – speciální pedagog + vychovatelka ŠD, od 1.2.2021 učitelka Aj

Speciální pedagog ZŠ

3

Zita Dočkalová –  asistent pedagoga + ŠD

Specializace v pedagogice.

1

Zdislava Křížová –  asistent pedagoga + ŠD

Pedagogika a psychologie.

3

III. Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Neprospěli

1.

19

19

0

2.

19

19

0

3.

16

16

0

4.

27

26

1

5.

28

1

28

0

Celkem za školu

109

108

1

2. Snížený stupeň z chování:

Stupeň z chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

1

1

3

0

0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0, průměr na jednoho žáka: 0.

IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Kontrola ze strany České školní inspekce: Inspekční kontrola v tomto školním roce neproběhla.

V. Rozhodnutí ředitele

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

6

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

1

0

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l

0

0

Počet žáků přihlášených0 do 1.ročníku  pro rok 2021/2022 bylo: 41, ale bylo realizováno 6 odkladů = výsledný počet 35 žáků I. třídy pro školní rok 2021/2022.


VI.  Další údaje o škole

Ohlédnutí:

V úterý 1. září jsme začali uvítáním žáků prvních tříd v KD.

17. 9. k nám přijeli cvičitelé ze společnosti NEW PARK a všechny třídy se vystřídaly v KD při hodinách tělesné výchovy.

19.10. začalo karanténní období, kdy se žáci učili doma u PC, učitelé jim ve třech třicetiminutových vyučovacích hodinách, tak jak bylo ministerstvem uloženo zadávali úkoly a žáci je plnili.

Pro I. a II. třídu toto období trvalo do 18. 11., pro III. až V. třídu toto období trvalo do 30.11. Zde se ukázala výhoda pořízení PC pro každého učitele a prostřednictvím Microsoft Teams učitelé velmi dobře vyučovali žáky.

Rok 2021 začal naprosto nestandardně. Žáci I. až III. třídy navštěvovali školu, žáci IV. a V. třídy procházeli distančním vyučováním a to až do 12. dubna, kdy byli žáci školy rozděleni do dvou skupin a střídavě navštěvovali školu. První skupina   I., II. a III. třídy se vrátila do školy 12. dubna, druhá skupina IV. a V. třídy 19. dubna, během tohoto období se skupiny střídaly a to až do 17. května.  Tento den se setkali všichni žáci ve škole a pokračovala běžná výuka.

Během měsíce dubna proběhl zápis žáků do I. třídy on-line. Do školy se přihlásilo prostřednictvím rodičů 41 žáků, po dohodě s některými rodiči byl 6 žákům umožněn odklad školní docházky, takže vznikly dvě první třídy s počtem 17 a 18 žáků.

Ve zbývající části školního roku jsme se snažili s žáky probrat co nejvíce učiva tak, aby nástup do nového školního roku byl co nejplynulejší. Přesto jsme stihli akce, které byly tradiční v minulosti.

Po dvou letech se žáci vyfotili se svými třídami na památku. Stihli jsme i tradiční akce, které byly obvyklé v minulých letech.

Na svátek dětí 1.6. jsme  pro žáky objednali jízdu na koních.

22. 6. jsme ještě zorganizovali výlet pro žáky I. – III. třídy do ZOO Brno a parníkem do Veverské Bítýšky a 23.6. pro žáky IV. a V. třídy do VIDY Brno.

24.6. jsme ještě uspořádali branný závod, kterého se účastnili všichni žáci školy.

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo naši školu celkem 109 žáků.  Ve všech ročnících jsme pracovali podle vlastního vzdělávacího programu, který jsme si během minulých školních roků vytvořili, kontrolovali a upravovali. Všichni  pedagogičtí pracovníci jsou na naší škole kvalifikovaní, i jejich aprobace je odpovídající.

Do naší školy chodila řada žáků, u nichž byly pozitivně diagnostikovány  SPU, těmto žákům se ve vyučování učitelé individuálně věnovali, navíc navštěvovali kroužek SPU. Nově jsme žádali na zvýšení nákladů na výuku a vzdělávání těchto žáků finanční prostředky z KÚ a na základě prokázání NFN jsme  tyto prostředky získali. Dále jsme pro tyto žáky použili peníze určené na šablony z finančních prostředků EU.

V počítačové učebně je nainstalováno 19 PC s trvalým  připojením na internet. Děti se tak mohou věnovat poznávání základů práce na PC v celé jeho šíři. Ve všech třídách školy jsou umístěny PC pro učitele s propojením na dataprojektor, ve IV. třídě je interaktivní tabule.  Výuka se tím stává mnohem zajímavější a efektivnější.

VII.  Zhodnocení a závěr

Celkové zhodnocení školního roku:

V letošním školním roce se nám nepodařilo splnit původní plán práce, který byl sestaven. Nepodařilo se nám splnit všechny plánované akce roku, neboť do školního roku zasáhl Covid a značná část školního roku byla tak narušena.

 

 


VIII.  Minimální preventivní program

1. Hlediska, cíle:

a) stále  snižovat rizika  prvního kontaktu dětí s drogou,

b) trvale se projevuje snadná dostupnost drog,

c) droga získává vysokou společenskou atraktivitu,

d) nesnižuje se tolerance společnosti se kouření a alkoholu, ani k  experimentování s drogou,

e) neustále roste počet problémových uživatelů návykových látek,

f) rozšiřuje se nelegální pěstování rostlin marihuany,

g) důvěra dětí v učitele a výchovné pracovníky při potřebě svěřit se s  problémy v oblasti drog, šikany a jiných sociálně patologických jevů není velká,

h) roste počet kriminálních deliktů spojených se závislostí na droze,

i) je zřejmá inklinace uživatelů drog ke společensky nebezpečným hnutím.

2. Hlediska aktivit:

- výchovu ke zdravému životnímu stylu a základům etické a právní výchovy,

- navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole,

- zejména v nižších ročnících se  musíme věnovat včasnému odhalování specifických poruch učení či  jiných problémů či postižení,

- výchovu ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji etického a právního vědomí,  občanských postojů,

- v postojové a dovednostní složce peer programy,

- všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik,

- v problémovějších třídách aplikace metod aktivního sociálního učení,

- zvýšený důraz na spolupráci s rodiči,

- nabídka  aktivit ve volném čase dětí.

Efektivní prevence musí mít složku informační, postojovou a dovednostní. V rámci těchto kategorií je nutno zabezpečit tyto činnosti:

a) důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů, osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy,

b) utváření postojů ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně k zneužívání drog u rodičů a žáků,

c) vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací žáků,

d) vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti žáků,

e) vytváření důvěryhodné poradenské služby ve škole pro žáky,

f) dostatečnou nabídku hodnotných  aktivit volného času,

g) uplatňování přiměřené represe.

3. Prioritní aktivity uplatňované v rámci Minimálního preventivního programu:

- včasné odhalování specifických poruch učení, chování, či jiných problémů a postižení,

- peer programy

- metody aktivního sociálního učení

4. V letošním školním roce jsme nezaznamenali případ sociálně patologického jevu.